PEMBANGUNAN EKONOMI - PERIKANAN.

PERIKANAN

1.0. JENIS-JENIS PERIKANAN CIRI-CIRI PERIKANAN DI ASIA PASIFIK

1.1. PERIKANAN PINGGIR PANTAI

i. dijalankan di laut cetek- di kawaan pentas benua contoh laut china selatan
ii. jarak dari pantai tidak melebihi 32 km kedalalaman laut kurang 180meter
iii. teknolgi dan peralatan tangkapan- teknologi tradsional contoh bubu, pukat tangkul
iv. nelayan turun ke laut awal pagi dan pulang pada waktu petang
v. skala pengeluaran- kecil dan sikit- untuk keperluan keluarga sahaja
vi. modal- sedikit, tidak mampu menguahakan secara besar-besaran
vii. bergantung kepada orang tengah

1.2. PERIKANAN LAUT DALAM

i. lokasi penangkapan- kawasan perairan antarabanagsa seperti lautan pasifik, lautan antlantik dan lautan hindi, jarak melebihi 32km dan kedalaman laut melebihi 180meter
ii. teknologi an peralatan penangkapan- nelayan-nelayan terlatih dan bekerja secara khusus
iii. bergantung kepda peralatan moden- kapal dan bot besar melebihi 200 tan yang lengkap dengan system telekomunikasi, jentera penarik,pukat tunda kemudahan dingin beku dan kemudahan memproses ikan yang ditangkap
iv. nelayan berada di laut melebihi semingguatau berbulan-bulan
v. skala pengeluaran- untuk ekspoert dan industri pegetinan
vi. modal- besar dan dimiliki oleh syarikat swasta atau koperasi nelayan
vii. contoh lokasi pendaratan ikan laut dalam di Malaysia ialah kuala kemamam tok bali dan kuala perils

1.3 PERIKANAN AKUAKULTUR

Terbahagi kepada perikanan air tawar dan marinkultur/air masin/air payau
i. lokasi kegiatan akuakultur
- perikanan air tawar- sungai, tasik, kolam,awah padi
- perikanan air masin/.marinkultur- muara sungai, pinggir pantai, teluk terlindung
ii. kawasan akuakultur popular di Malaysia- pulau aman, pp, sabak bernam, temerloh, mersing
iii. jenis-jenis ternakan- ikan patin, tilapia, kelah, udang galah(air tawar), ikan siakap kerapu, ketam tiram, udang harimau(marinkultur)
iv. teknologi/kaedah- kaedah moden- kolam buatan , ternakan dalam sangkar, benih-benih kacukan,makanan tambahan, rawatan air dll
v. modal- diusahakan olehpihak swasta dengan menggunakan besar
vi. skala pengeluaran- untuk pasaran dalam negeri dan juga untuk eksport, penternakan secara kecil-kecilan untuk pendapatan sampingan
vii. penternakan yang dilaukan oleh swasta dieksport ke singapura, jepun, Taiwan korea seprti udang harimau, ikan siakap dan ikan kerapu

2.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERIKANAN
(kajian kes di Malaysia)

2.1. FAKTOR FIZIKAL

i. terletak di atas pentas sunda dan dikelelilingi oleh lautan yang cetek seperti laut cina selatan dan selat melaka- kaya dengan plankton yang menjadi makanan ikan.
ii. keadaan pinggir pantai yang panajang dan berteluk-teluk- seseuai untuk pelabuhan perikanan contoh kuala rompin, pelabuhan cendering, kuala kemamam , tok bali dan tumpat.
iii. terlindung dari angina monsoon- selat melaka perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun
iv. perikanan akuakultur- Malaysia kaya dengan sumber- sumber semulajadi – tasik, kolam paya dan muara sungai


2.2. FAKTOR EKONOMI

i. permintaan yang tinggi dari penduduk- sumber protein yang utama
ii. perikanan akuakultur mendapat permintaan yang tinggi dari luar negara- jepun, dan Taiwan.
iii.permintaan dari industri hiliran seperti memuat keropok, ikan sardine, ikan kering

2.3. FAKTOR SOSIAL

i. budaya pemakanan ikan di kalangan penduduk asia- ikan sebagai sumber protein utama yang dimakan bersama nasi
ii. pekerjaan sebagai nelayan telah sebati dengan penduduk pinggir pantai sejak turun temurun lagi

2.4. FAKTOR GOVERNAN

i. galakan kerajaan- kerajaan menubuhkan LKIM untuk memajukan sektor perikanan di Malaysia-membina kompleks pendaratan ikan yang lengkap dengan bilik dingin beku dan kilang ais.
ii. R&D yang dijalankan oleh jabatan perikanan dengan kerjasama institusi pengajian tinggi untuk meningkatkan hasil pengeluaran perikanan
iii. Untuk akuakultur- bantuan modal dan latihan tenaga kerja untuk membolehkan penternak memulakan operasi mereaka
iv. Keselamatan nelayan – polis marin dan tldm mengawal perairan negara dari dicrobohi neayan asing dan lanun
v. Kerasama kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand- usahasama periakanan laut dalam

2.5. FAKTOR TEKNOLOGI

i. teknologi penetasan dan pembiakan ikan- pusat pengeluaran dan penyelididkan ikan laut dalam di tanjung demong, besut
ii. penyelidikan mengkacukkan benih-benih ikan besar yang mempunyai pasaran tinggi khususnya dalam industri akuakultur- di bukit tinggi pahang

3.0. SUMBANGAN/KEPENTINGAN SEKTOR PERIKANAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL NEGARA ASIA PASIFIK.

i. sumber pemakanan- sumber protin yang penting kepada penduduk asia seperti jepun, korea Filipina, Malaysia dan Indonesia
ii. menyumbang kepada pendapatan negara- hasil ksport contohnya Thailand mengeksport ikannya ke Malaysia, Malaysia mengeksport hasl perikanannya ke singapura, jepun dan tawan.
iii. Menyediakan peluang pekerjaan- sebagai nelayan, pekerja ilang memproses pnternak, peneyelidik
iv. Menggalakkan perkembangan industri yang berikaitan dengan ikan- pengetinan, memproses ikan kering, keropok, membuat bot, peralatan penangkapan, kilang ais dll
v. Menjana industri pelancongan- pelancongan berkonsepkan homestay-tinggal bersama nelayan- Pulau aman bagan lalang, bachok dll
vi. Meningkatkan teknologi- teknologi awet beku R@D
vii. Menambah keupayaan modal dalam negara dengan pelaburan swasta dalam sektor perikanan- industri perikanan laut dalam dan akuakultu
viii. Memperluaskan pasaran dan meningkatkan rangkaian pemasaran antarabangsa- eksport ikan ke negara-negara jepun dan sebagainya meningkatkan kerjasama dalam perdagangan antarabangsa
ix. Politik- meningkatkan kerjasama antarabangsa- kawalan pwrairan, kerjsama perikanan laut dalam di antara Malaysia, Indonesia dan Thailand.

4.0. MASALAH-MASALAH DALAM SEKTOR PERIKANAN NEGARA

i. kekurangan modal- nelayan pinggir pantai yang miskin-tidak mampu mmiliki bot-bot dan peralatan penangkapan ikan yang moden seperti – menghalang mereka menjalankan kegiatan perikanan secara besar-besaran.
ii. Masalah orang tengah- nelayan tidak dapat menikmati hasil tangkapan dengan sepenuhnya kerana terpaksa menjual hasil tangkapan kepada orang tengah untuk membayar hutang. Pendapatan nelayan sedikit dan tidak dapat menampug keperluan kehidupan seharian keluarga
iii. Kekurangan teknologi- bergantung kepada teknologi tradisional seperti bot kecil sampan, pukat tangkul, tidak mampu menignkatkan hasil tangkapan
iv. Taraf pendidikan dan kemahiran yang rendah- tidak mampu mengendalikan bot-bot besar an moden menghalanh kemasukan teknologi penagkapan ikan
v. Kekurangan tenaga buruh- perikanan laut dalam kerana golongan muda tidak beminat, beralih ke sektor perindustrian, sektor perikanan pinggir pantai tidak menjamin pendapatan yang lumayan- terpaksa guna buruh asing dari Thailand
vi. Ancaman nelayan asing dan pecerobohan lanun- mengancam nyawa dan harta benda nelayan laut dalam
vii. Penggunaan pukat tunda secara berlebihan- ancaman kepupusan sumber perikanan nelayan pinggir pantai menjejaskan pendapatan nelayan pinggir pantai
viii. Konflik nelayan pinggir pantai dan laut dalam bila neayan laut dalam menceroboh kawsan pinggir pantai- tangkapan nelayan pinggir pntai berkurangan
ix. Pertindihan tuntutan kawsan perairan khususnya di ZEE menimbulkan risiko pencerobohan atau mudah ditangkap oleh pihak berkuaasa negara lain
x. Kadar eksploitasi peikanan yang brlebihan- sumber perikanan semakin bekurangan dan mebgalami kepupusan – menjejakan pendapatan nelayan
xi. Pencemaran laut oleh tumpahan minyak, pembuangan sisa-sisa industri- menyebabakan sumber ikan semakin pupus

5.0. KESAN-KESAN KEGIATAN PERIKANAN TERHADAP ALAM SEKITAR
i. kepupusan sumber perikanan- kadar tangkapan yang berlebihan dan kaedah tangkapan yang memusnahkan habitat seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda
ii. aktiviti menuba di peikanan air tawar- kepupusan sumber ikan
iii. memusnahkan habitat kawsan pembiakan ikan- terumbu karang kawasan pembiakan udang, sotong, ketam akibat penggunaan pukat Apollo- merosakkan rantaian makanan marin menyebabkan penghijrahan spesieis ikan ke lautan lain
iv. pencemaran alr laut- pembuangan sisa-sisa ikan yang tidak diperlukan , pembersiahan bot, bot-bot yang rosak dan tidak dignakan lagi- pencemaran fizikal dan air laut.
v. Pembinaan kolam-kolam akuakultur- kerja-kerja pembersihan dan penebangan hutan paya bakau di pinggir pantai-menjejaskan ekosistem kawasan tersebut seperti ktam nipah, ikan embakul, lokan, kerang dll

6.0. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KESAN AKIBAT KEGITAN PERIKANAN
6.1. LANGKAH PERUNDANGAN
i. tindakan tegas jabatan perikanan, poli marin-tindakan tegas ke atasaktiviti pencerobohan terhadap kawsan perikanan pinggir panatai oleh nelayan asing atau nelayan laut dalam
ii. penggunaan pukat tunda di pinggir pantai diharamkan sama sekali
iii. hukuman- membatalkan permit, merampas hasil tangkapan terhadap nelayan yang ingkar

6.2. LANGKAH PENGURUSAN
i. mewartakan lebih banyak taman laut seperti taman pulau payar, pulau spadan, pulau toman- zon larangan penangkapan ikan- tempat pembiakan ikan
ii. memperluaskan tukun tiruan- menmambahhabitat dan kawasan pembiakan ikan
iii. usaha membersihkab kawsan pinggir pantai
iv. mengurangkan pegambilaan kawasan hutan bakau
v. uaha RD untuk membaik pulih kawsan perairan pantai yang tercemar
vi. kerjasama dengan negara jiran

6.3. KEMPEN KESEDARAN/PENDIDIKAN
i. kesedaran dan kefahaman kepada nelayan menerusi pengedaran risalah, forum, seminar dan dialog secara aktif
ii. kempen dan pendidikan kepada nelayan

7.0. USAHA-USAHA MEMAJUKAN/MEMBANGUNKAN SEKTOR PERIKANAN DI MALAYSIA

i. menubuhkan LKIM-menubuh dan membaiki kemudhan fizikal, membna kolang air batu, menubuhkan kperasi nelaya,menstabilkan harga ikan,mewujudkan pusat-pusat latihan dan memberi khidmat nasihat.
ii. Memperdalamkan muara sungai- menjadi pelabuhan perikanan
iii. Menambah keupayaan modal- kemudahan kredit, pinjaman, bantuan, subsidi
iv. R@D berterusan- tukun tiruan, radar pengesan, alat tngkapan moden, teknologi pengawetan
v. Penyelidikan kacukan benih-benih ikan yang mempunyai nilai psaran yang inggi
vi. Keselamatan perairan negara dipertingkatkan- polis marin, tldm dll

8.0. PERIKANAN AKUAKULTUR
8.1. CIRI-CIRI PERIKANAN AKUAKULTUR
i. merujuk kepada kegiatan penternakan dan pemeliharaan hdupan akuatik di kawasan air taawar atau di kawasan air payau sama ada di dalam kolam atau di dalam sangkar.
ii. jenis ternakan- i=mengikut kessuaian seperti udang galah, ikan kerapu, ikan toman dll
iii. lokasi- sungai tasik, kolam, pinggir laut, muara sungai
iv. pengusaha- swasta bermodal besar atau petani sebagai kegiatan sampingan
v. pasaran- dalam negara atau luar negara
vi. kaedah- moden – kolam buatan, sangkar,rawatan air, pemgurusan sistemtik,lat dingin beku, bekalan oksogen, kaedah baka- biak

8.2. KEPENTINGAN AKUAKULTUR
i. menampung kekkurangan sumber perikanan laut
ii. keperluan penduduk meningkat dan perubahan cita rasa
iii.pendapatan eksport negara
iv.meningkatkan pewapatan penduduk dan peluang pekerjaan
v.memeprkembangkan ranataian ekonomi yang berkaitan
vi.meningkatkan teknologi negara meerusi program R@D

Comments

Popular posts from this blog

PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA.

RAHSIA MEMELIHARA IKAN KALOI.